Skip to content

Algemene gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website www.antwerpen.totalenergies.be (de “website”). Door verbinding te maken met of gebruik te maken van onze website, erkent u de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en ons Handvest Persoonlijke Gegevens en cookies te hebben gelezen en begrepen en ze zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden. Houd er rekening mee dat als u andere websites van TotalEnergies bezoekt, er voor die sites andere algemene voorwaarden en handvesten inzake gegevensbescherming gelden, die wij u aanraden te lezen. 1. Identiteit Uitgever website hierna de “Vennootschap” genoemd: TOTALENERGIES BELGIUM NV ; TotalEnergies Raffinaderij Antwerpen • Maatschappelijke zetel : Scheldelaan 16, 2030 Antwerpen • Rechtsvorm: Naamloze vennootschap • Kruispuntbank van ondernemingen: 0404.586.901. • BTW-nummer : BE 0404.586.901 • E-mail: [email protected] • Tel.: +32 3 545 50 11 Technisch ontwerp en ontwikkeling van de website: SMILE Vereenvoudigde naamloze vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van 814.314,88 euro, met maatschappelijke zetel te 20, Rue des Jardins, 92600 Asnières-sur-Seine - Frankrijk. Ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 378 615 363 Tel.: +33 1 01 41 40 11 00 Hosting van de website: Acquia Cloud Site Factory located at Frankfurt, Germany Headquarter located at 53 State Street, Boston, MA 02109, USA Dun and Bradstreet (D&B): 015922699 Phone number: +1 617-588-9600 Fotoverantwoording: De vennootschappen van de Company TotalEnergies hebben een eigen juridisch bestaan en autonome rechtspersoonlijkheid. De Vennootschap die deze website heeft ontwikkeld, maakt deel uit van de Company TotalEnergies. Soms worden om praktische redenen, de termen “TotalEnergies” en “Company TotalEnergies” gebruikt, die algemeen verwijzen naar TotalEnergies NV (de houdstermaatschappij) en/of haar dochtervennootschappen. Op dezelfde manier verwijzen de begrippen “wij”, "ons”, “onze” naar de Vennootschap of iedere andere vennootschap van de groep Total in het algemeen. Uit het loutere gebruik van die uitdrukkingen kan geen enkele betrokkenheid van TotalEnergies NV of een van haar dochtervennootschappen in de zaken of het beheer van een andere vennootschap van de Company TotalEnergies worden afgeleid. © 2018 Adobe Systems Incorporated @TotalEnergies S.A 2. Informatie over de activiteiten De Vennootschap heeft deze website online geplaatst om u bepaalde activiteiten van de Vennootschap en eventueel andere activiteiten van de Company TotalEnergies voor te stellen. De informatie wordt verstrekt voor algemene informatiedoeleinden, zonder garantie dat ze afgestemd is op bepaalde gebruiksbehoeften. De Vennootschap kan ze op ieder ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of bijwerken. 3. Intellectuele eigendom 3.1. Principe. Alle informatie of documenten (teksten, al dan niet bewegende beelden, databanken, geluiden, foto’s, knowhow, genoemde producten) op de website, alsook alle speciaal gecreëerde elementen en de algemene structuur van de website, zijn ofwel eigendom van de Vennootschap of van de groep TotalEnergies, of zijn het voorwerp van aan hen toegekende gebruiks-, reproductie- en afbeeldingsrechten. Deze informatie, documenten of elementen zijn beschermd door de wetten betreffende het auteursrecht wanneer zij op deze website aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Er wordt aan niemand een licentie verleend, noch enige ander recht dan dat om de website te raadplegen, ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten. Het reproduceren van documenten van de website is uitsluitend toegelaten voor informatiedoeleinden voor eigen privégebruik. Iedere reproductie of gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Vennootschap. In elk geval moet de toegestane reproductie van informatie van deze website, steeds de passende bron- en eigendomsvermeldingen bevatten. 3.2. Onderscheidingstekenen. Tenzij anders vermeld, zijn de op deze website genoemde bedrijfsnamen, logo’s, producten en merken eigendom van de Vennootschap of van de Company TotalEnergies, of maken ze het voorwerp uit van aan hen toegekende gebruiks-, reproductie- of afbeeldingsrechten. Ze mogen niet gebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap. 3.3. Databanken De eventuele databanken die te uwer beschikking worden gesteld, zijn eigendom van de Vennootschap in haar hoedanigheid van producent van die databanken. Het is u verboden om een kwalitatief of kwantitatief wezenlijk deel van de databanken op te vragen of te hergebruiken, inclusief voor privédoeleinden. 4. Verbintenis van de gebruiker 4.1. Elke gebruiker van de website die gegevens verstrekt, kent aan de Vennootschap alle overdraagbare rechten op die gegevens over en geeft toestemming aan de Vennootschap om er gebruik van te maken. De aldus door de gebruikers verstrekte gegevens worden als niet vertrouwelijk beschouwd. Wanneer de verstrekte informatie evenwel bestaat uit persoonsgegeven in de zin van de toepasselijke wetgeving, worden ze verwerkt overeenkomstig het Handvest Persoonlijke Gegevens en zogeheten cookies die op deze website van toepassing zijn. 4.2. Elke gebruiker van de website verklaart dat hij voldoet aan de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetten, met name: - dat hij beschikt over de nodige bekwaamheid en middelen om toegang te nemen tot de website en er gebruik van te maken; - dat hij zich heeft vergewist dat de gebruikte computerconfiguratie vrij is van virussen en in perfecte staat van werking verkeert; - dat hij aan Vennootschap en haar partners zo nodig het recht verleent om de verstrekte informatie (behalve de persoonsgegevens) in ieder opzicht te gebruiken; - dat hij de vertrouwelijkheid in acht moet nemen en dus verantwoordelijk is voor het gebruik en de beveiliging van de toegangscodes en wachtwoorden die de Vennootschap kan toekennen om toegang te krijgen tot bepaalde rubrieken. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de website op te schorten in geval van frauduleus gebruik of poging tot frauduleus gebruik van die toegang. 5. Hyperlinks 5.1. Activering van links. De Vennootschap wijst uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de websites waarnaar zij links creëert. Deze links worden als service aan de gebruikers van deze website aangeboden. Gelieve de algemene voorwaarden en het handvest inzake bescherming persoonsgegevens en cookies van die sites te raadplegen om kennis te nemen van hun gebruiken. De beslissing om de links te activeren, ligt uitsluitend bij de gebruikers van de website. De Vennootschap kan links op onze website op ieder ogenblik wijzigen of verwijderen. 5.2. Toestemming om links te plaatsen. Om een hyperlink naar deze website te plaatsen, wordt de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap vereist, die u kunt aanvragen via de contactgegevens die u vindt op het einde van dit document. 6. Waarschuwingen 6.1. De op deze website beschikbare informatie en aanbevelingen (de “Informatie”) worden te goeder trouw gegeven. Ze worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze op de website worden gepubliceerd. De Vennootschap geeft echter geen garanties wat betreft de volledigheid en juistheid van de Informatie. U draagt zelf alle risico’s die verbonden zijn aan het geloof dat u aan die Informatie hecht. De Informatie wordt u verstrekt met dien verstande dat u of ieder ander persoon die ze ontvangt, het belang ervan voor een welbepaald doel kan bepalen alvorens ze te gebruiken. De Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan voortvloeien uit het vertrouwen dat u stelt in de Informatie of het gebruik ervan. De Informatie kan niet worden opgevat als een aanbeveling om gegevens, producten, procedures, uitrustingen of formuleringen te gebruiken die in strijd zouden zijn met een octrooi, auteursrecht of handelsmerk. De Vennootschap wijst alle aansprakelijkheid af, expliciet of impliciet, indien het gebruik van de Informatie een inbreuk zou vormen op enig octrooi, auteursrecht of handelsmerk. De Vennootschap en alle vennootschapen van de groep Total verwerpen uitdrukkelijk iedere interpretatie die de inhoud van hun websites zou gelijkstellen met aanbiedingen tot aankoop of aansporingen om aandelen of andere, al dan niet beursgenoteerde roerende waarden van de Vennootschap of gelijk welke andere vennootschap van TotalEnergies te verwerven. Er wordt geen garantie gegeven, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de commerciële aard van de verstrekte Informatie, noch wat de geschiktheid ervan voor een bepaald doel betreft, noch wat de producten of diensten betreft waarnaar in die Informatie wordt verwezen. De Vennootschap verbindt zich in geen geval om de Informatie die op het internet of via hun webservers wordt verspreid, bij te werken of te verbeteren. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar websites op ieder ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren. 6.2. De documenten op deze website kunnen toekomstgerichte informatie bevatten over de Groep (met name doelstellingen en tendensen), alsook toekomstgerichte mededelingen (forward-looking statements) in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, met name betreffende de financiële situatie, bedrijfsresultaten, bedrijfsstrategie en activiteiten van TotalEnergies. Die gegevens vormen geen prognoses in de zin van de Europese Verordening nr. 809/2004. De toekomstgerichte informatie en mededelingen in deze documenten zijn gebaseerd op economische gegevens en hypothesen, geformuleerd in een welbepaalde economische, concurrentiële en reglementaire context. Ze kunnen in de toekomst onjuist blijken en zijn afhankelijk van risicofactoren die kunnen leiden tot een aanzienlijke afwijking tussen de effectieve en de verwachte resultaten, zoals met name schommelingen in de wisselkoersen, de prijs van aardolieproducten, de mogelijkheid om kosten te drukken of de efficiëntie op te voeren zonder ongewenste verstoring van de operaties, overwegingen in het licht van de milieuregelgeving en algemene economische en financiële omstandigheden. Ook is bepaalde financiële informatie gebaseerd op ramingen, met name bij de beoordeling van de realiseerbare waarde van activa of eventuele waardeverminderingen van activa. TotalEnergies noch haar dochtervennootschappen verbinden zich of aanvaarden enige verantwoordelijkheid ten aanzien van de beleggers of welke andere belanghebbende ook om, met name op grond van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, het geheel of een deel van de toekomstgerichte informatie, verklaringen, tendensen of doelstellingen in deze documenten bij te werken of te herzien. Bijkomende informatie betreffende de factoren, risico's en onzekerheden die gevolgen kunnen hebben voor de financiële resultaten of activiteiten van de groep Total en haar dochtervennootschappen, is te vinden in de documenten neergelegd bij de Nationale Bank van België of iedere andere gelijkwaardige buitenlandse instelling, met inbegrip van de United States Securities and Exchange Commission (“SEC”) ingeval die vennootschappen beursgenoteerd zijn. 6.3. De Vennootschap garandeert niet, zonder dat deze opsomming uitputtend is, dat de website ononderbroken zal werken en dat de servers die er toegang toe geven en/of de websites van derden die ermee gelinkt zijn, vrij zijn van virussen. 7. Bijwerking van de gebruiksvoorwaarden van de website en toepasselijke wetgeving De Vennootschap kan deze gebruiksvoorwaarden op ieder ogenblik bijwerken. U wordt dan ook verzocht om regelmatig de laatste toepasselijke gebruiksvoorwaarden na te lezen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en vallen onder de rechtsbevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel. 8. Contactgegevens Voor alle vragen betreffende de gebruiksvoorwaarden van de website, kunt u met ons contact opnemen via het contactformulier of per post op het volgende adres: TotalEnergies Antwerpen – communicatiedienst Scheldelaan 16, 2030 Antwerpen